ساخت انواع چهارچوب فلزی


با در نظر گرفتن بحث سبک سازی در صنعت ساختمان این واحد تولیدی در جهت عملی نمودن دستورالعمل فوق اقدام به تولید پروفیل های جدید با همان طرح و کیفیت نموده است. در شرایطی که همان پروفیل های قبلی را با ساختن قالب های (3و2و1) کوچک شده که از نظر وزن با پروفیل های فرانسه موجود در بازار یکسان می باشد.